KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANI AYHAN YAVUZ’UN İLAÇLAMA İLE İGİLİ AÇIKLAMASI

Kırıkhan halkından gelen “Lavra, sivrisinek ve haşerat ilaçlamalarının
neden Kırıkhan Belediyesi tarafından yapılmadığına dair” yoğun şikâyetler
üzerine Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz bir basın açıklaması yaptı.
Başkan Yavuz yaptığı basın açıklamasında, Haşerat, Larva ve sinek
ilaçlama işinin Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu söyleyerek
sözlerine şöyle devam etti.
“İlaçlama işi ile ilgili İçişleri Bakanlığı Belediyelere genelge gönderdi.
Genelge aynen şöyle diyor.
‘Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden Büyükşehir Belediyesi
sınırları içinde haşere ve vektör ile mücadelede yetki ve sorumluluğun
Büyükşehir belediyesinde mi yoksa Büyükşehir ilçe belediyesinde mi
olduğu hususunda görüş ayrılıkları olduğu ve uygulamada ihtilaflar
yaşandığı anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nun büyükşehir belediyelerinin sınırlarını düzenleyen 5 inci
maddesi değiştirilmiş ve Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki
sınırlarına çıkartılmıştır.
Yine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve
sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (a) bendi gereğince çevre ve
çevre sağlığı hizmetlerini yapar veya yaptırır. ”
Hükmünü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve
ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin,
tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak ve bununla ilgili
gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmünü amirdir.
Ayrıca, Antalya 1 İdare Mahkemesinin 09.11.2006 tarih v e E:2006/182,
K:2006/1776 sayılı kararında, “Çevre ve çevre sağlığının korunması
amacıyla haşere ve sivrisinekle mücadele edilmesi işinin planlı, etkin,
verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlama görevinin Büyükşehir
belediyesine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu durumda haşere ve sivrisinekle mücadele ve ilaçlama görevinin ilk
kademe belediyelerine ait olduğu ve ilgili araç, gereç, malzeme, ilaç vb.
alımların başlatılması istemine yönelik olarak tesis olunan dava konusu
09.11.2006 gün ve 866 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…” denilmekte olup, söz
konusu karardan da anlaşılacağı üzere sivrisinek ilaçlama işleri Hatay
Büyükşehir Belediyesine ait olup Kırıkhan Belediyesinin yetkileri dışındadır.
Bütün hemşerilerime saygıyla arz ederim” dedi.

NOVA MEDYA

EBRU BEKEN

GRUP BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir