Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Haber Bülteni

QEVRE PGiTiV MERKEZINDE YAPILAN QALI$MALAR
Qevrenin korunmast, geliqtilihnesi, iyileqtirilrnesine katkrda bulunmak, gevre
bilincinin geligtirilrnesi, gevreye olan farkrndahsrn artrrrlmasr, gevre kirlili$inin 6nlenmesine
yonelik gahgma ve etkinliklerin yaprlmasl alnacryla okul oncesi ve ilkd$retim dlrencileri ana
hedef ohnak izere kamu kurumlan, sivil toplum drgiitleri, sanayi kuiuluglarrna yonetik il
Miidiirliigumr.iz biinyesinde “Denizli Qevre Egitim Merkezi” agrlmr gtrr..
Bakanlr$rmrzrn da deste$i ile olugturulan Qevre Egitim Merkezimizin 23.02.2017
tarihinde agrhgr yaprlarak, gevre egitimleri verilmeye baglanmrqtrr. il Mridiirltigiimiiz, il Milli
E$itirr Mtidiirlii$ti ve Denizli Btiytikgehir Belediye Bagkanh[r ile igbirligi igerisinde egitim
faaliyetlerirriz devam etmekte olup, gevre konusunda hedef kitlelere ulagrlmasr
amaglanrnaktadrr.
Sozkonusu gahgmalar kapsamrnda Qevre Egitim Merkezimizde 2017-2018 Efitim
oEretim doneminde DOQEV Do$a ve Qevre Vakfi’run da destekleriyle 28 ilkokuldan 1120
olrenciye gevre egitimi verilrnigtir’. ESitim faaliyetlerimiz devam etmekte olup, 2017-2018
o$retim yrhnda 13 ilkokul ve yaklagrk 500 cigrencimize daha gevre elitimleri verilecektir.

MUSTAFA DİNÇEL

NOVA MEDYA GRUP

YONETİM KURULU

BASKAN ,YARDIMCISI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir