TAŞERON İŞÇİLER HAKLARI İÇİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELE YÜRÜTMEK ZORUNDADIRLAR.

TAŞERON İŞÇİLER HAKLARI İÇİN

ÖRGÜTLÜ MÜCADELE YÜRÜTMEK ZORUNDADIRLAR.

Değerli basın, değerli kurum temsilcileri;

Bugünkü iktidar tarafından Bir milyon yirmi bin taşeron işçisine koşulsuz kadro sözü verilmesine rağmen bu söz yerine getirilmedi. 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin büyük çoğunluğu kadro hakkından yoksun bırakıldı. Kamu kurumların da ki 450 bin kişinin, 200 bini sağlık bakanlığı ve üniversitelerdedir.  Taşeron işçilerin bir bölümü kadrolu   işçi yapılırken Belediye ve il özel idarelerinde çalışan 450 bin taşeron işçiye kadro yerine iktisadi teşekkül işçiliği getirildi. KİT’ler ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan işçiler ise kapsam dışında tutuldu. “Personel ihalesi” şartı arandığı için; ihalesinde personel gideri yüzde 70’in altında olan işçiler ile mal, yapım ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler dışarıda kaldı. Kapsamda olan hem kamu, hem mahalli idarelerdeki  işçilere ise kendisi ve tüm ailesinden ((anne, baba, eş, kardeşler) hem  güvenlik ve arşiv soruşturması hem yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınav şartı getirildi. Öte yandan kadro için, açılan davalar ile geçmişe yönelik hak ve alacaklardan feragat koşulu aranacak. Kadroya geçiş, mevcut hak ve ücretlerle yapılacak. Taşeron işçilerin ücret ve hakları mevcut kadrolu işçilerin seviyesine çekilmeyeceği gibi kadroya alınan taşeron işçiler, mevcut kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden de yararlanamayacak.        Düzenleme ilgili sendikaların görüşü alınmadan TBMM baypas edilerek OHAL devam ederken KHK ile yapıldığı için Anayasa Mahkemesi yolu da kapatılmış oldu.

Değerli Basın, Değerli Kurum Temsilcileri

26 ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞ VE KİT’LERE KADRO YOK

KHK ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idareler ile bu Kanun kapsamında olmayan bazı özel bütçeli kuruluşlar kapsama alındığı için çok sayıda özel bütçeli kuruluş ve KİT’ler dışarıda kaldı. 5018 sayılı Kanunun dışında kalan 36 farklı özel bütçeli kuruluştan sadece 8’i kapsama alınırken, aralarında Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve TRT’nin de yer aldığı 26 özel bütçeli kuruluş kapsama alınmadı. Öte yandan 26 farklı Kamu İktisadi Teşebbüsü de dışarıda kaldı. Böylece bu özel bütçeli kuruluşlar ve KİT’lerde çalışan on binlerce taşeron işçiye kadro yolu kapandı

KHK’nin 127. maddesi ile sadece “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında” çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya alınması düzenlendi. Böylece hizmet alımı ihalelerinde çalışan ancak ihalesi “personel çalıştırılmasına dayanmayan” işçiler kapsam dışında tutuldu. Hizmet alımı ihalelerinde personel gideri yüzde 70’in altında ise, ihale, “personel çalıştırılmasına dayalı ihale” sayılmıyor. Bu yüzden yemekhane ve çağrı merkezi başta olmak üzere personel giderinin yüzde 70’in altında düşebildiği birçok farklı hizmet alımında çalıştırılan taşeron işçiler dışarıda kaldı.

Kadroya alınmayacak bir diğer işçi grubu ise mal, yapım işi ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler. Örneğin Karayollarında çalıştırılan işçiler, PTT’de çalışanlar anahtar teslim ihalelerde gözüküyor. Benzer şekilde su ve kanalizasyon ihaleleri de anahtar teslim iş gösterildiği için bu ihalelerde çalıştırılan işçiler de dışarıda kalıyor.

Sağlık bakanlığı şehir  hastaneleri kapanan hastanelerdeki  taşeron işçileri almazsa başka işyerlerine veya başka illere sürgün edilecek

 

KHK’nin 127. maddesine göre, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazananlar, kadroya alınmayacak. Buna göre emekli olup çalışmaya devam eden işçiler ile emekliliğe hak kazanmış olup henüz emekliye ayrılmayan, çalışmaya devam eden işçiler dışarıda kalacak. Öte yandan haklarından feragat etmeyen işçiler de kadroya dâhil edilmeyecek. Haklardan feragat hem açılmış davaları hem de taşeronda çalışılan dönemi kapsayacak.

4 Aralık 2017 tarihi itibariyle fiilen çalışan taşeron işçiler bu kapsamda olacak. (Bu tarihten bir gün önce işe giren faydalanacak bir gün önce işten ayrılan çıkarılan faydalanmayacak) Kapsamda olan ve aranan şartları taşıyan işçiler, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, yani 12 Ocak 2018 tarihine kadar, çalıştığı idarenin ihale birimine kadroya alınmak için başvuruda bulunacak.

YAZILI. SÖZLÜ, UYGULAMALI SINAV ŞARTI

Her bir idare, kendi sınavının usul ve esaslarını kendi belirleyecek ve kendi yapacak. Sınav yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı olabilecek. Yani idare isterse hem yazılı hem sözlü sınav yapabileceği gibi sadece uygulamalı sınav da yapabilecek. Sadece sınavda başarılı olan işçiler kadroya alınacak. 50 puan altın da ki kazanmamış olacak kaybeden ne olacak .

GEÇİŞ MEVCUT ÜCRET VE HAKLARLA

Kadroya geçirilen işçilerin taşeron işçilerin hak ve ücretleri dört farklı yöntemle belirlenecek. 1) Taşeronda iken çalıştığı idarede taşeron işçilere yönelik tek bir toplu iş sözleşmesi bulunan işçilerin hak ve ücretleri, toplu iş sözleşmesi bitene kadar toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar düzeyinde olacak. 2) Çalıştığı idarede taşeron işçilere yönelik birden fazla toplu iş sözleşmesi bulunan işçilerin hak ve ücretleri, bu toplu iş sözleşmelerinden en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek. 3) Çalıştığı taşeronu kapsayan toplu iş sözleşmesi bulunmayan ancak aynı idarenin farklı taşeronunda toplu iş sözleşmesi bulunan işçilerin hak ve ücretleri, idarenin taşeronlarındaki en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek. 4) Çalıştığı taşeronu kapsayan toplu iş sözleşmesi olmayan ve aynı idarenin farklı taşeronlarında da toplu iş sözleşmesi bulunmayan işçiler, bireysel iş sözleşmelerindeki ücret ve haklarla kadroya geçirilecek. Sonuç olarak kadroya geçirilen işçiler, mevcut kadrolu işçilerin hak ve ücretlerinden yararlanamayacak.

KHK ile taşeron işçilerin çalıştıkları kurum ya da kuruluştaki kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanmasına da engel konuldu. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kadro kapsamına alınacak taşeron işyerleri, ayrı bir işyeri sayılacak. Böylece kadroya alınacak taşeron işçiler, kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacak. Bunlar için hükümet  , kamu işveren sendikaları konfederasyonu ve işçi konfederasyonu bağlayıcı çerçeve anlaşma yapacak   Öte yandan işçiler, taşerondaki mevcut işkolları ile kadroya geçirilecek. Ve  iş kolu sendikalaşması  örgütlenme sekteye uğrayacak

YEREL YÖNETİMLERDE TAŞERONA KADRO YOK, BİT VAR!

İl özel idareleri ve belediyelerdeki taşeronlarda çalışan işçiler, kadro kapsamına alınmadı. KHK ile yapılan düzenlemeye göre, bu işçilerden koşulları taşıyanlar, il özel idareleri ve belediyelerin iktisadi teşekküllerine geçirilecek. Merkezi yönetimlerde çalışan taşeron işçiler için aranan şartlar, belediye ve il özel idarelerinde çalıştırılan taşeron işçiler için de aranacak. Ancak KHK ile yerel yönetimlere yönelik “personel çalıştırılmasına dayalı ihale şartı”nda bazı esneklikler getirildi.

İhalede personel gideri yüzde 70’in altında olsa bile ya da ihale yapım ihalesi olarak gerçekleştirilmiş olsa bile, yıl boyunca devam eden park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında olacak. Böylece bu ihalelerde çalıştırılan işçiler de, belediye ya da il özel idarelerinin iktisadi teşekküllerine geçirilebilecek.

4-C’LİLER VE MEVSİMLİK İŞÇİLER

KHK’nın 17’nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (c) fıkrasındaki “geçici personel” düzenlemesi kaldırıldı. 4-C kapsamındaki geçici personel, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde 4-B’ye yani “sözleşmeli personel” statüsüne geçirilecek. Ancak kısmi süreli çalıştırılanlar ile saat ücreti karşılığı çalıştırılanlar, 4-B’ye geçirilmeyecek. KHK’nın 106. maddesi ile mevsimlik işçilere uygulanan 5 ay 29 gün süre sınırını, Maliye Bakanlığı 4 aya kadar daha uzatabilecek. Ancak Maliye Bakanlığı, bu süreyi hiç uzatmama ya da 4 aydan daha kısa süre ile de uzatabilecek

Sonuç olarak tüm taşeronlar kadroya alınmıyor. Alınanlarının bir kısmı ise adaletsiz kadrolu,  bir kısmı iktisadi teşekkül işçiliği olacak.  Elemeler olacak.  Kriter nedir?  Ücretlerde iyileşme yok.  Sendika toplu sözleşme özgürlüğü yok. Görünene bakılacak olursa dünün patronu olan şirketlerin  yerini devlet almış oluyor

KESK ve DİSK olarak talebimiz tüm taşeron işçilere kadro verilmesidir. Kadroya geçen işçilerin ise kendi özgür iradeleri ile toplu sözleşme yapabilecekleri bir sendika da örgütlenmesinin önü açılmalıdır. Sendikal örgütlülüğe ve özgürlüğe müdahale edilmemelidir.

 İşçi kardeşlerimize sesleniyoruz.

Başvurular sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır

1) DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULAR GEÇERSİZ!

2) 2-11 OCAK ARASINDA MUHAKKAK BAŞVURU YAPILMALI

3) BAŞVURULAR TEBLİĞİN EKİNDEKİ FORMLA YAPILMALI

4) TEBLİĞDE İSTENEN EVRAKLAR HAZIRLANMALI

5) AYRICA BİR BEYANA GEREK YOK

6) FERAGATNAME VERİLMEMELİ

7) SULH SÖZLEŞMESİ VERİLMEMELİ

8) TAŞERONA BELGE, BEYAN, DİLEKÇE VERİLMEMELİ

9)KESİNLİKLE YANLIŞ BEYANDA BULUNULMAMALI

10) BAŞVURUYA İLİŞKİN KAYIT TUTULMALI

DİSK ÇUKUROVA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ – KESK ADANA ŞUBELER PLATFORMU

HALIL İBRAHIM DINÇEL

NOVA MEDYA GRUP

YONETIM KURULU BASKANI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir